– KX-TDA1178: Card 24 máy lẻ thường có hiển thị sồ gọi đến
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D.