KX-TE82491 – Card trả lời tự động 1 kênh 3 cấp lời chào dùng cho tổng đài panasonic KX-TES824