– KX-TDA6110: Card kết nối khung chính tổng đài panasonic
– Dùng cho tổng đài panasonic  KX-TDA600 và KX-TDE600