– KX-TDA0177: Card 16 máy lẻ thường có hiển thị sồ gọi đến
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài panasonic KX-TDA200, tổng đài, tổng đài nội bộ KX-TDE100, tổng đài nội bộ KX-TDE200