– Card KX-TE82480 – Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ
– Mở rộng cho tổng đài nội bộ KX-TES824