CỬA TỪ TRUNG TÂM TP – CT01

Tần số làm việc: 433MHz

khoàng cách truyền về bộ trung tâm 30-70m

Pin 12V-23A 

Dùng cho các bộ báo động TP260 và TP262.